ارزیابی میزان خطر ابتلا به کرونا ویروس بر اساس رفتار فرد

این پرسشنامه حاوی 24 سوال است که در سه حیطه امور روزانه، امور بهداشتی شخصی و رفتار اجتماعی می باشد. با پاسخ گویی به این پرسشنامه ما می توانیم از روی رفتار و سبک زندگی شما میزان خطر ابتلای شما نسبت به میانگین جامعه را بسنجیم و شما را از این خطر آگاه کنیم

پرسشنامه ارزیابی میزان خطر ابتلا به کرونا ویروس بر اساس رفتار فرد

پیاده سازی شده با استفاده از سامانه جمع آوری اطلاعات دیجیت