ارزیابی میزان خطر ابتلا به کرونا ویروس بر اساس رفتار فرد

پرسشنامه ارزیابی میزان خطر ابتلا به کرونا ویروس بر اساس رفتار فرد

پیاده سازی شده با استفاده از سامانه جمع آوری اطلاعات دیجیت