برنامة ملّی مراقبت غذا و تغذیه کشور

ارزیابی الگوی تغذیه ای خانوار در دوران شیوع بیماری COVID-19

پیاده سازی شده با استفاده از سامانه جمع آوری اطلاعات دیجیت