برنامة ملّی مراقبت غذا و تغذیه کشور

 

 

 

شیوع بیماری کرونا کووید-19، ممکن است به لحاظ اقتصادی و معیشتی وضعیت خاصّی را بر خانوار تحمیل کند که به تغییرات جزئی و گاه اساسی الگوی غذایی منجر شود. به همین لحاظ، داشتن اطلاعات صحیح از این تغییرات به منظور اقدامات و مداخلات پیشگیرانه برای سیاست‌گذاران حوزه‌های تغذیه و بهداشت بی‌اندازه اهمیت دارد.

بدین منظور این پرسشنامه با همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذای کشور ، با هدف گردآوری اطلاعات، تدوین شده است.

  •  از شما تقاضا می‌شود با صرف حداکثر پنج دقیقه از وقت خود، صادقانه به این پرسش‌ها پاسخ دهید. با توجه به عدم دریافت اطلاعات شخصی(نام، نام خانوادگی و کد ملی) اطلاعات شما کاملاً محرمانه خواهد بود.
  • شایان ذکر است، در این پرسشنامه، عموماً اطلاعات مربوط به وضعیت تغذیه‌ای "خانوار" گردآوری می‌شود بنابراین از هر خانوار "یک نفر و تنها یک نفر" باید آن را تکمیل کند.

ارزیابی الگوی تغذیه ای خانوار در دوران شیوع بیماری COVID-19

پیاده سازی شده با استفاده از سامانه جمع آوری اطلاعات دیجیت